Baantekening - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud
Contactgegevens > Technische zaken
BAANTEKENING

Reglementair dient iedere vereniging in het bezit te zijn van een tekening van hun schietaccomodatie.

De 1e tekening voor een vereniging wordt door de bond gratis gemaakt. Tevens wordt dan een baankeuringsrapport afgegeven waarop de voorwaarden worden vermeld waaraan de schietaccomodatie moet voldoen alvorens er schietaktiviteiten mogen plaatsvinden. Voor alle volgende tekeningen wordt per bezoek het volgende berekend: 1 tekening € 16,00. Elke volgende tekening kost per stuk € 11,50.

Voor het maken of wijzien van een baantekening kan men terecht bij:

Jack van der Vorst
Leemkuil 9
6151 DD Munstergeleen
Tel.: 046 - 452 24 71

De schietbanen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
 1. de schietbanen dienen zo te zijn geconstrueerd dat de pluimen niet beschadigd kunnen worden.
 2. een lengte hebben van 5,50 meter, gemeten vanaf de schietschijf, welke lengte duidelijk moet zijn aangegeven.
 3. de twaalf op de schietschijf moet, waterpas gemeten vanaf de staanplaats der schutters, op een hoogte van 1.60 m hangen. Aan verenigingen aangesloten bij de bond vóór 1-9-1982, is toestemming verleend om de twaalf op de schietschijf, waterpas gemeten vanaf de staanplaats der schutters, op een hoogte van 1.55 tot 1.65 m te hangen. Indien zulk een vereniging na deze datum hun schietbanen verandert dan dient ook zij de twaalf op de schietschijf, waterpas gemeten vanaf de staanplaats der schutters, op een hoogte van 1.60 m te hangen.
 4. de banen moeten een goede beveiliging bieden voor schutters en trekkers.
 5. achter de 5,50 meter grens dient een vrije ruimte te zijn van minimaal een meter, binnen welke geen storende elementen aanwezig mogen zijn. Toeschouwers dienen te worden toegelaten indien de ruimte daartoe geëigend is en deze aanwezigheid niet direct storend is voor de schutter.
 6. de banen moeten de garantie bieden, dat er tijdens het schieten niemand op de baan kan komen.
 7. in de ruimte, waarin de schietbanen zijn ondergebracht, moet een temperatuur heersen tussen 15 en 25 graden Celsius.
 8. de verlichting van de schietschijven mag niet bestaan uit gekleurd licht.
 9. de verlichting van de schietschijven mag niet zichtbaar zijn voor een schutter in actie.
 10. bij gebruik van meerdere schietbanen moeten alle banen voorzien zijn van dezelfde soort verlichting.
 11. de lichtsterkte gemeten tegen de middelste schijf moet minstens 380 lux bedragen.
 12. de lichtsterkte gemeten tegen de linkse en rechtse schietschijf mag maximaal 100 lux minder zijn dan de middelste schietschijf.
 13. nevenverlichting achter de schutter is aan te bevelen, maar mag de schutter niet hinderen. Tevens mag de lichtsterkte niet meer dan 200 lux bedragen. De nevenverlichting mag niet bestaan uit gekleurd licht.

Nadat alles volgens bovenstaande regels is uitgevoerd dient U een aanvraag in bij de N.B.V.S.
Deze zal de betreffende functionaris inlichten en hij zal ter plaatse controle uitvoeren en een situatietekening maken. Na goedkeuring door de N.B.V.S. mogen schietwedstrijden volgens de richtlijnen van de N.B.V.S. geschoten worden.
Verenigingen welke wijzigingen aanbrengen dienen dit terstond te melden bij de N.B.V.S.
Worden er wedstrijden geschoten na een baanwijziging en de N.B.V.S. heeft geen controle kunnen uitvoeren, door het niet melden van een wijziging, kunnen deze wedstrijden als niet geschoten aangemerkt worden.
Eerst na toestemming en het maken van een gewijzigde situatieschets mag er weer regulier geschoten worden.

Terug naar de inhoud